BestHome Construction

تفاوت و قابل اطمینان بودن ما

دو اصل مهم در زمان تصمیم گیری برای سرمایه گزاری در خارج از کشور زمان انتخاب کردن و سرمایه گزاری در خارج از کشور در نظر گرفتن شریک قابل اطمینان و معتمد .

خرید با نقطه نظر سرمایه گزاری و اعتماد مطلق مشتریان به افرادی که در حال کار با آنها هستند.

سرمایه گزاران باید کسی که قادر به هدایت و راهنمایی کردن آنها به صورت حرفه ای در تمامی مراحل خرید است و توانایی مشاوره مطمئن  و مناسب را دارد برای سرمایه گزاری انتخاب کنند.

سرمایه گزاران باید کسی که قادر به هدایت و راهنمایی کردن آنها به صورت حرفه ای در تمامی مراحل خرید است و توانایی مشاوره مطمئن و مناسب را دارد برای سرمایه گزاری انتخاب کنند.

شرکت بست هوم در بدو شروع کار به صورت املاک فعالیت خود را در آلانیا آغاز کرده وبعد از حدود 12 سال شروع به ساخت مجموعه های مسکونی و پس از آن به فروش رسیده و تحویل داده است.

شرکت بست هوم در بدو شروع کار به صورت املاک فعالیت خود را در آلانیا آغاز کرده وبعد از حدود 12 سال  شروع به ساخت مجموعه های مسکونی و پس از آن به فروش رسیده و تحویل داده است.

ایجاد موقعیت قابل اطمینان برای سرمایه گزاری در پروژه های ما.

امکان ارائه تضمین بانکی برای تمامی پرداخت ها که این یک ویژگی در خرید سرمایه گزاران میباشد

This means that, in the unlikely event of default on our part, your monies are 100% secure.

We at Best Home can provide a ‘one-stop’ service for all your property investment requirements in Alanya

ما از قدم اول شما برای سرمایه گزاری، حین امضای قرارداد و همینطور پس از آن برای خرید مبلمان در کنار شما خواهیم بود.